İş Yeri Açma

İş Yeri Açma

İş Yeri Açma

 

Vergi Dairesinden İstenen Belgeler

Bildirim Formu doldurulur.

Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi

İşe ilk başlayan kişinin noter tasdikli imza sirküsü.

İkametgah İlmühaberi

İşe Başlama Formu

Nüfus Cüzdanı Örneği

Belgeler tamamlandıktan sonra yoklama memuru verilen bilgileri denetler ve doğruluğu onaylandıktan sonra vergi levhası alınır.

İlgili Belediyelerden İstenen Belgeler

Nüfus Cüzdanı Örneği,

Vergi Levhası,

Ustalık belgesi Aslı

Ustalık Belgesi olmayanlar; kendine ait işyeri veya bir başka işyerinde mesül müdürlüğü bulunmayan,belge sahibinin noter sözleşmesi yapılarak sigorta şartı aranmaktadır.

Esnaf Sicil Kaydı,

Oda Faliyet Belgesi,

Tapu veya Kira Kontrat Fotokopisi,

İki Adet Resim,

Pul

Milli Eğitim bakanlığınca eğitim ve belgelendirilmesi yapılan 110 meslek dalında ustalık belgesi ile başvurarak matbu formları doldurularak incelemeye verilir.

Belediye o yerin uygun olduğuna dair muvafakat verir. Noter tasdikli muvafakat belgesi (mesken ise kat maliklerinden alınan izin )

Esnaf Sicil den İstenen Belgeler

İşyeri İkametgah İlmühaberi

Vergi Levhası fotokopisi

Kimlik fotokopisi

2 resim

Sicil harcının yatırıldığına dair dekont

Sicil ilan bedelinin yatırıldığına dair dekont

Servis araçları için adli sabıka kaydı

Meslek Odasından İstenen Belgeler

Vergi dairesine kayıt belgesi

2 fotoğraf

Nüfus cüzdanı örneği

Sicile kayıt belgesi

1479 SAYILI KANUN; Kanunla ve Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan; Esnaf ve sanatkarlar ile diğer bağımsız çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile gelir vergisinden muaf olanlardan esnaf ve sanatkar siciline veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarına usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar.